Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΝΕΟΙ ΚΑΔ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

31/12/2009 η Τελευταία προθεσμία για την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με τους νέους
Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται από τους υπόχρεους δήλωση μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.gsis.gr.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Επιδοτήσεις 2009 ΕΣΠΑ ΕΟΜΜΕΧ

προγράμματα για όλα τα γούστα η τουλάχιστον σχεδόν όλα
πρώτο και καλύτερο
Νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει έναρξη στην εφορία αλλά αν έχεις κάνει μετράει στην βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου επίσης προβάδισμα παίρνουν οι πρωτότυπες ιδέες οι φιλικές προς το περιβάλλον το μορφωτικό επίπεδο των υποψήφιων επιχειρηματιών οι σπουδές στο μάρκετινγκ και η πρόσληψη προσωπικού
Αν έχετε μια καλή ιδέα λοιπόν τολμήστε

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που:
Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1954-1991

Είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/10

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε (νέους και νέες) που:

Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1970-1991
Είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/10
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες :
-Μεταποίηση
-Τουρισμός
-Εμπόριο
-Υπηρεσίες
Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις.
Aπασχολούν από 0 έως 50 άτομα.
ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:
1.από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
2. από 25.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
4.Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55-65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους από 1η Σεπτεμβρίου 2009, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και σε έντυπη μορφή στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ΠΟΥ
.
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 2.000.000,0€.
Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 50% γενικά
Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές
ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009


ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009

Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστηρικτικές του κλάδου μεταποίησης

Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005

Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων

Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας

Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στη μεταποίηση υπηρεσίες είναι > 50%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009

Πρωτοτυπία, Καινοτομία & ΑνταγωνιστικότηταΠροϋπολογισμός:
€24εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€16 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη:
€12εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€8 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα


Προϋπολογισμός έργων:
€50.000 – €200.000 για υφιστάμενες
€30.000 – €200.000 για νέες επιχειρήσεις

Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με <5.000 κατοίκους
60% πυρόπληκτες & σεισμόπληκτες περιοχές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Εφαρμογές Βιομηχανικών Τεχνολογιών (Manufacturing / Processing), προηγμένα υλικά, εφαρμογές μικροηλεκτρονικής

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ενέργεια

Περιβάλλον

Εμπορικές Εφαρμογές στον κλάδο «Υγεία» - «Βιοτεχνολογία»

Μεταφορές

Πολιτιστική Κληρονομιά / Κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης

Υπηρεσίες

Λοιπές εφαρμογέςΜΕΤΟΙΚΩ 2009

Ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειαςΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε:


Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια


Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας
από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:
€12εκ. για μετεγκατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης
€28εκ. για ίδρυση νέας επιχείρησης

Δημόσια Δαπάνη:
€6εκ. για υφιστάμενη επιχείρηση
€14εκ. για νέα επιχείρηση

Προϋπολογισμός έργων:
€ 30.000 – € 200.000 για επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
€30.000 – €100.000 για επιχειρήσεις τουρισμού
€20.000 – €100.000 για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Ποσοστά Χρηματοδότησης: 50% & 60%

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

E9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ INTERNET

Τα λάθη του υπουργείου οικονομικών καλούνται να διορθώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxιsnet. οι περισσότερες διορθώσεις αφορούν οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο και η μη καταχώρηση ολόκληρου του ακινήτου! στοιχεία που τα βλέπουμε να έχουν συμπληρωθεί απο τους συναδέλφους σωστά πάνω στα Ε9..Η ηλεκτρονική υπηρεσία προσφέρει ένα φτωχό χάρτη τόσο στην αναζήτηση οδών με λάθη στις ονομασίες τους όσο και στην απεικόνιση των οικοδομικών τετραγώνων

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε (νέους και νέες) που:

Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1970-1991
Είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/09

περισσότερα :
www.accounting-team.gr

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που:
Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1954-1991

Είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/9 περισσότερα

www.accounting-team.gr

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

φορολογικη δηλωση 2009 taxisnet

Όλο και πιο πολλοί φορολογούμενοι χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet για να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση ενώ και τα λογιστικά γραφεία αποστέλλουν τις δηλώσεις από το taxis για λογαριασμό των πελατών τους για αυτό αν η δήλωση σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάποιον λογιστή να μην ξεχάσετε να ζητήσετε τους κωδικούς σας.Η διαδικασία πιστοποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες.Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (user name) και μια συνθηματική λέξη (password) τα οποία και αποστέλλονται στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που συμπληρώθηκε στην αίτηση.Για αυτό αν θέλετε να υποβάλλεται φέτος την δήλωση σας από το internet μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή αλλά πληροφορηθείτε τις προθεσμίες σύμφωνα με το ΑΦΜ σας.Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά
Αν είστε νέος φορολογούμενος δεν χρειάζεται να πάτε στην εφορία να πάρετε έντυπα
Δεν θα μπείτε στην ουρά σε ταχυδρομεία και εφορίες
Το σύστημα υποβολής σας βοηθάει να αποφύγετε λάθη που ίσως θα κάνατε χειρόγραφα
Γίνεται εκκαθάριση της δήλωσης σας αυτόματα
Άμεση εκτύπωση της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας
Γρηγορότερη επιστροφή φόρου
Έκπτωση 1,5% δηλαδή μείωση του φόρου μέχρι 118 ευρώ αν πρέπει να πληρώσετε

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει την συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικά των δηλώσεων σας και την έκδοση των κωδικών αν δεν έχετε.Για περισσότερες πληροφορίες
oikonomotexnikh@gmail.com
http://www.accounting-team.gr/