Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Επιδοτήσεις 2009 ΕΣΠΑ ΕΟΜΜΕΧ

προγράμματα για όλα τα γούστα η τουλάχιστον σχεδόν όλα
πρώτο και καλύτερο
Νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα

Δεν χρειάζεται να έχεις κάνει έναρξη στην εφορία αλλά αν έχεις κάνει μετράει στην βαθμολογία του επιχειρηματικού σχεδίου επίσης προβάδισμα παίρνουν οι πρωτότυπες ιδέες οι φιλικές προς το περιβάλλον το μορφωτικό επίπεδο των υποψήφιων επιχειρηματιών οι σπουδές στο μάρκετινγκ και η πρόσληψη προσωπικού
Αν έχετε μια καλή ιδέα λοιπόν τολμήστε

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που:
Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1954-1991

Είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/10

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε (νέους και νέες) που:

Έχουν γεννηθεί την περίοδο 1970-1991
Είναι άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1.1.2008

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 15/6-14/10
ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες :
-Μεταποίηση
-Τουρισμός
-Εμπόριο
-Υπηρεσίες
Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις.
Aπασχολούν από 0 έως 50 άτομα.
ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:
1.από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
2. από 25.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
4.Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55-65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους από 1η Σεπτεμβρίου 2009, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr και σε έντυπη μορφή στις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2009.

ΣΤΗΡΙΖΩ 2009

1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις ΠΟΥ
.
Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης να ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 2.000.000,0€.
Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης 50% γενικά
Έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές
ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009


ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009

Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστηρικτικές του κλάδου μεταποίησης

Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005

Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων

Τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας

Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)

Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στη μεταποίηση υπηρεσίες είναι > 50%

ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009

Πρωτοτυπία, Καινοτομία & ΑνταγωνιστικότηταΠροϋπολογισμός:
€24εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€16 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα

Δημόσια Δαπάνη:
€12εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€8 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα


Προϋπολογισμός έργων:
€50.000 – €200.000 για υφιστάμενες
€30.000 – €200.000 για νέες επιχειρήσεις

Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με <5.000 κατοίκους
60% πυρόπληκτες & σεισμόπληκτες περιοχές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Εφαρμογές Βιομηχανικών Τεχνολογιών (Manufacturing / Processing), προηγμένα υλικά, εφαρμογές μικροηλεκτρονικής

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ενέργεια

Περιβάλλον

Εμπορικές Εφαρμογές στον κλάδο «Υγεία» - «Βιοτεχνολογία»

Μεταφορές

Πολιτιστική Κληρονομιά / Κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης

Υπηρεσίες

Λοιπές εφαρμογέςΜΕΤΟΙΚΩ 2009

Ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειαςΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε:


Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια


Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας
από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:
€12εκ. για μετεγκατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης
€28εκ. για ίδρυση νέας επιχείρησης

Δημόσια Δαπάνη:
€6εκ. για υφιστάμενη επιχείρηση
€14εκ. για νέα επιχείρηση

Προϋπολογισμός έργων:
€ 30.000 – € 200.000 για επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
€30.000 – €100.000 για επιχειρήσεις τουρισμού
€20.000 – €100.000 για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Ποσοστά Χρηματοδότησης: 50% & 60%

Δεν υπάρχουν σχόλια: